Tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ Jesús

Ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ nduuꞌ tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ ña̱ saniaꞌá xaꞌa̱ꞌ Jesucrixto, xa̱ ku̱vi̱ nu̱niaꞌ ndo̱ꞌ a te ka̱ꞌvi̱ ndo̱ꞌ a̱, te ku̱vi̱ tu̱ ku̱ni̱ so̱ꞌo̱ ndo̱ꞌ a̱, naaꞌ kuni ku̱ni̱ ka̱ ndo̱ꞌ tu̱tu̱ Ndiosí ndiiꞌ tu̱vi̱ ndo̱ꞌ nuu̱ꞌ nda̱ꞌaꞌ ndo̱ꞌ tyi̱ꞌnduꞌ ña̱ kaꞌán Mateo, te̱ tu̱vi̱ nuu̱ꞌ nda̱ꞌaꞌ tu̱ ndo̱ꞌ i̱ꞌi̱n tyi̱ꞌnduꞌ ña̱ yoo xi̱i̱nꞌ a̱ te̱ yaꞌa̱ ndo̱ꞌ uun na̱ndi̱koꞌ ndo̱ꞌ i̱nga̱ libro uun capítulo. 

Kii̱ꞌ nu̱niaꞌ ndo̱ꞌ kuento Ndiosí ña̱ ku̱a̱xi̱ ninu̱ ndii, na̱ndu̱u̱ kuaan mi̱iꞌ i̱ꞌi̱n yu̱ꞌuꞌ, ña̱ xini so̱ꞌo̱ ndo̱ꞌ.

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.