Miiꞌ naá ñu̱u̱ Tu̱tioo̱ꞌ

 

Ña̱ yo̱ꞌo̱ nduuꞌ mapa ña̱ ku̱vi̱ nu̱niaꞌ ndo̱ꞌ te̱ ku̱ni̱ ndo̱ꞌ miiꞌ ndoó ñu̱u̱ Tu̱tioo̱ꞌ uun ndiaka̱ i̱nga̱ ñu̱u̱.