Tu̱ꞌu̱n va̱ꞌa̱ xaꞌa̱ꞌ Jesús pdf

So̱ꞌo̱ kaaꞌ xata̱ꞌ tu̱tu̱ Ndiosí tu̱ꞌu̱n savi̱ꞌ ña̱ xa̱ꞌa a̱ nde̱e̱ tu̱tu̱ Mateo te̱ kuaꞌa̱n ndi̱koꞌ a̱ nde̱e̱ Apocalipsis, ku̱vi̱ na̱kaa̱ꞌ ndo̱ꞌ ninu̱ te̱ ka̱ꞌvi̱ ndo̱ꞌ a̱ te̱ ku̱vi̱ tu̱ sa̱nuuꞌ ndo̱ꞌ a̱.